Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o jazdę po alkoholu

W sprawie o jazdę po alkoholu jednym z najbardziej korzystnych dla oskarżonego rozstrzygnięć Sądu jest warunkowe umorzenie postępowania (https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/). Instytucja, o której mowa w art. 66 Kodeksu karnego, pozwala na szybsze odzyskanie prawa jazdy. O warunkowe umorzenie warto powalczyć, ponieważ dzięki niemu można zachować status osoby niekaranej.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do maksymalnie 3 lat i biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. Kiedy możliwe jest uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania? Zgodnie z brzmieniem art. 66 § 1 kk, sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Czynnikami, które mogą wpłynąć na decyzję Sądu i przekonać go do zastosowania warunkowego umorzenia postępowania, mogą być np. wykonywanie stałej pracy zarobkowej, ustabilizowana sytuacja rodzinna, zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną czy nieposzlakowana opinia w miejscu zamieszkania.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania art 178a kk

Warunkowego umorzenia postępowania nie można zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. W myśl art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-co-grozi/) grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. W związku z tym warunkowe umorzenie postępowania jest jak najbardziej możliwe wobec osoby, która dopuściła się jazdy po alkoholu (o ile sprawca spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 66 § 1 kk).

Jeżeli sąd wyda wyrok skazujący za jazdę po alkoholu, to orzeka (oprócz kary) środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, na okres od 3 do 15 lat.  Sąd zalicza okres zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu (w przypadku, gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane, sprawca obowiązany jest do zwrotu dokumentu). W razie warunkowego umorzenia postępowania sąd może (ale nie ma obowiązku) orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 2 lat.

Zobacz także: http://hydraportal.pl/wyrok-nakazowy-za-jazde-po-alkoholu/